ระบบปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประเภทกิจกรรม
  • อบรม
  • ประชุม
  • สัมมนา
  • กิจกรรม/นิทรรศการ
  • งานแถลงข่าว
  • อื่นๆ